Nasza oferta

TERAPIA SKROJONA NA MIARĘ TO TERAPIA SPERSONALIZOWANA FUNDAMENTEM KTÓREJ JEST DIAGNOZA POTRZEB A EFEKTEM POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA

1. KONSULTACJE

Doradzamy, wspieramy i szukamy wspólnej płaszczyzny porozumienia i rozwiązań celem opymalizacji funkcjonowania dziecka i jego rodziny. Proponujemy kompleksowe wsparcie i nowoczesne metody terapeutyczne. Podczas konsultacji dowiadujemy się o Twoim problemie i Twoich oczekiwaniach.

2. TERAPIA INDYWIDUALNA

KOMUNIKACJA WSPOMAGAJĄCA I ALTERNATYWNA (AAC)
Skierowana do osób o szczególnych potrzebach komunikacyjnych – takich które nie nabyły umiejętności mówienia, które ją czasowo lub na zawsze utraciły albo posługujących się mową w ograniczonym stopniu. W zależności od osobistych potrzeb i uwarunkowań dobieramy optymalny system komunikacji alternatywnej lub wspomagającej oparty na wyborze kanału przekazu, który znacznie usprawni komunikację.

– TERAPIA INTERDYSCYPLINARNA

Wyposażamy dziecko w niezbędne umiejętności i kompetencje, by radziło sobie w szkole wykorzystując edukacyjne zabawy oraz stymulacje oddziałowujące na różne modalności zmysłowe. W zależności o potrzeb i preferencji dobieramy różne metody pracy i pomoce dydaktyczne.

– REWALIDACJA

Zajęcia specjalistyczne dedykowane dzieciom o szczególnych potrzebach w celu usprawniania zaburzonych funkcji, by porawić jakość życia tych dzieci. Oddziaływania terapeutyczno – edukacyjno – wychowawcze dobierane są w zależności od rodzaju dysfukncji i poziomu funkcjonowania.

3. FIZJOTERAPIA I TERAPIA INTEGRACJI SENSOYCZNEJ

Skupia się przede wszystkim na pomocy pacjentom z szerokim spektrum schorzeń i dysfunkcji układu nerwowego, sensorycznego czy też aparatu ruchu. To forma terapii usprawniania ruchowego i wielozmysłowych zabaw dobranych do indywidualnych profili sensorycznych. Dziecko poszerza możliwości motoryczne i sprawniej przetwarza informacje zmysłowe,czyli ułatwia sobie proces uczenia nowych umiejętności i przyswajania wiedzy.

4. TERAPIA LOGOPEDYCZNA

Oddziaływania ukierunkowane na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się i stymulowanie rozwoju mowy. Oferuje wsparcie dzieciom z opóźnionym rozwojem mowy, z wadami wymowy i z trudnościmi w nabywaniu umiejętności językowych.

5. TERAPIA GRUPOWA

– Trenig Umiejętności Społecznych

Zajęcia w formie warsztatowej skierowane do dzieci i młodzieży celem podniesienia kompetencji społecznych. Zajęcia uczą rozpoznawania treści przeżywanych emocji, zdrowych sposobów odreagowania napięcia emocjonalnego i fizycznego, pohamowania nieakceptowalnie społecznie reakcji i kształtowania samooceny.

– Trening Funkcjonowania w przestrzeni publicznej i społecznej

Zajęcia w formie warsztatowej skierowane dla dzieci i młodzieży o szczególnych potrzebach. Celem treningu jest wzrost samodzielności i zaspokajania swoich potrzeb oraz TZA ( trening zastępowania agresji) poprzez wyposażanie uczestnika  w nowe zachowania, będące skutecznymi  i alternatywnymi dla zachowań społecznie nieakceptowlnych

6. SUPERWIZJE RECEPTORA PRZESTRZENI

Służą do wielowymiarowego zbadania trudności występujących u dzieci i  sytuacji problemowych środowiska domowego, a także do zgromadzenia informacji dotyczących pzyczyn danych trudności. Celem jest opracowanie planu terapeutycznego i skonstruowanie instruktaży i procedur postępowania

7. TRENINGI WZMACNIANIA KOMPETENJI RODZICIELSKICH I WSPARCIE WYTCHNIENIOWE RODZIN

Spotkania dla rodziców i opiekunów dzieci o szczególnych potrzebach celem wymiany doświadczeń , spostrzeżen i dzieleniem się sprawdzonymi praktykami. Umożliwianie edukacji i poszerzania kompetencji rodzicielsko – wychowawczych. Organizowanie opieki osobom o szczególnych potrzebach celem umożliwienia odpoczynku i regenarcji psychofizycznej rodzicom i opiekunom.